ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย
นักวิจัย : ศิริยุพา นันสุนานนท์ , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : ความเชื่อ , พฤติกรรมทางเพศ , เจตคติ , เยาวชนไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางเยาวชนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 10-24 ปี จำนวน 5,996 คน ในเขตกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ฯลฯ

บรรณานุกรม :
ศิริยุพา นันสุนานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . (2549). การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริยุพา นันสุนานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . 2549. "การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริยุพา นันสุนานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . "การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ศิริยุพา นันสุนานนท์ , นิกร ดุสิตสิน . การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.