ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้
นักวิจัย : สมบัติ ประจญศานต์
คำค้น : Landscape , Landscape Tourism Management , The Lower Northeastern Part of Thailand , Tourism , การท่องเที่ยว , ภูมิสถาปัตยกรรม , ภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว , เขตอีสานใต้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950072 , http://research.trf.or.th/node/3984
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาแนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 4 ประการ ได้แก่ เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน สภาพทางกายภาพและสภาพการจัดการ ภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพและการจัดการภูมิสถาปัตยกรรม ทางการท่องเที่ยวของเจ้าบ้านและผู้มาเยือน แล้วนำเสนอแนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมทางการ ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงชมวิถีชีวิตในชนบท และแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ-เชิงเกษตร รวมถึงเพื่อทราบยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการ ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีทางการวิจัย เชิงคุณภาพเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งอาศัยการสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเสนอแนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการสังเกต การร่วมประชุม โดย ศึกษาจากกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ ปราสาทเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และป่าชุมชนบ้านละหอก กระสัง บ้านละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาพบว่า แต่ละ กรณีศึกษามีบริบทของชุมชนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ในพื้นที่มีสิ่งดึงดูดใจที่หลายหลาย มีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการเข้าถึงที่ ไม่สะดวกนัก แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สามารถพัฒนาได้ และควรส่งเสริมกิจกรรมบริการ เกื้อหนุน เพื่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายในชุมชนและเจ้าบ้านมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว แต่มีความ ลักษณะร่วมกันของความไม่พร้อมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนกรณีศึกษาแต่ละแหล่ง ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบของ จินตภาพของเมืองในระดับความชัดเจนที่แตกต่างกัน พบการตั้งถิ่นฐานเป็น กลุ่มเครือญาติ โครงสร้างหมู่บ้านมีระบบถนนเป็นตาราง จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในหมู่บ้านเป็นเขต พักอาศัย รอบนอกเป็นเขตเกษตรกรรม สำหรับความละเอียดและความหยาบของชุมชนเมืองเป็นชนิด ละเอียดและมีโครงร่างรายละเอียดโดยส่วนรวมของพื้นผิวและการตกแต่งลวดลาย หน้าตาที่ปรากฏใน ก้อนสม่ำเสมอ และในชุมชนจะมีที่ว่างโล่งในชุมชนเมือง ได้แก่ บริเวณลานกลางบ้าน และมีที่ว่างระหว่าง ทางสัญจรที่มีกลุ่มอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่สองฝั่งของถนนที่มีความรู้สึกว่ามีการห้อมล้อมน้อย การสร้าง บ้านเรือนไม่ประณีตบรรจงมากนักและไม่พบเรือนที่แสดงเอกลักษณ์อีสานพื้นถิ่น สภาพการจัดการภูมิ สถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมหรือมีความ เหมาะสมเท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่ยังขาดการออกแบบและการกำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริม เพื่อ รักษาคุณค่าและความหมายของทรัพยากรท่องเที่ยว และพบสภาพการจัดการด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่ไม่ เป็นรูปธรรม แยกส่วนขาดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเจ้าบ้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ความคิดเห็นของเจ้าบ้านที่มีต่อสภาพและการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษานั้น ย่อมมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่สรุปผลในภาพรวมพบว่า เจ้าบ้านยังคงแสดงความ คิดเห็นอย่างกว้างๆ ในระดับนามธรรมเชิงนโยบาย ยังไม่สามารถลงสู่แนวปฏิบัติ เป็นมาตรการควบคุม มาตรการส่งเสริมได้ เช่นเดียวกับความคิดเห็นของผู้มาเยือน แนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว สามารถแยกเป็นมาตรการควบคุม และ มาตรการส่งเสริม เช่น การกำหนดขอบเขต กิจกรรม ความสูง ระยะห่าง มุมมอง รูปแบบเอกลักษณ์พื้น ถิ่น การใช้วัสดุก่อสร้าง สีสัน พืชพันธุ์ที่ส่งเสริมบรรยากาศ สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้ง ต่อไปควรเน้นการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน The Study of Guideline for Landscape Tourism Management in The Lower Northeastern Part of Thailand. The objectives of the study are : (I) to study community context, physics condition and Landscape Tourism Management condition, (II) to study condition and Landscape Tourism Management condition comment by hosts and guests, (III) to submit Guideline for Landscape Tourism Management of history tour source, Rural tourism source, Ecotourism or Agro- tourism source.(IV) to know energetic strategy to develop and tourism management in The Lower Northeastern Part of Thailand in contact with neighbor country group to Sustainable Tourism. The Research method are quality research by survey, observe, In-depth interview for Landscape design to 3 case studies: Prasat Mueng-tum Kok-mueng village prakoonchai District in Buriram Provice, Saway village community Mueng District in Surin Provice and Lahook-krasang village wilds prakoonchai District in Buriram Provice. This discover are 3 case studies have 5 tourism source elements, i.e. Have varied attraction but have contract tourism source and accessibility problems, have amenities able to develop, support to ancillary service as varied occupation in community and Hosts have good attitude for tourism but not completely about Tourism Management and Landscape Tourism Management. 3 case studies have image of city, i.e. path, edge, district, node and landmark in differ level. To set dwelling as relative, village structure roads are grid system, divide land use as dwelling zone inside village and agriculture zone outside village, to have overhaul path and contract inside and outside village, to have important edge in a line of water sources and a line of wilds or law edge such as; ancient source bounds and national park bounds, to have fine grain pattern and uniform texture ,in village have urban space, i.e. plaza and corridor space. To built a house are not labored and not Isan natives styles. to not design & develop Landscape Tourism Management as edge, district, node, open space, path & park, view & landmark, a building & environs structure and plant by control intentions and support intentions about valuation & meaning tourism source and not participation between host, tourism department and the administration of a country. The host comments about Landscape Tourism Management condition are differ in detail but are not special comment , do not lead to control intentions and support intentions, as the same as guest comments. The Guideline for Landscape Tourism Management are divide control intentions and support intentions,i.e. to assign edge, activity, high, between distance, view, Isan natives styles, natives materiel, color and plants to natives atmosphere. The next research submit are participation research follow Sustainable Tourism concept.

บรรณานุกรม :
สมบัติ ประจญศานต์ . (2551). แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมบัติ ประจญศานต์ . 2551. "แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมบัติ ประจญศานต์ . "แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สมบัติ ประจญศานต์ . แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.