ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์
นักวิจัย : เศกสรรค์ ยงวณิชย์
คำค้น : ลาว , หนองคาย , เวียงจันทน์ , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950055 , http://research.trf.or.th/node/3967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพของอุป ทานด้านการท่องเที่ยวชายแดนไทย- สปป.ลาว ในส่วนของการให้บริการทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ ศึกษานโยบายภาครัฐของรัฐบาลไทย และ สปป.ลาว ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดหนองคาย และนครหลวง เวียงจันทน์ ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่จังหวัด หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ ศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ วางแผน กลยุทธ์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับทั้งสองประเทศ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ ผลการศึกษามี ดังนี้ ศักยภาพของอุปทานด้านการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว ในส่วนของ การให้บริการทางการท่องเที่ยว ณ เขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน ์ ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว และการบริการทางการท่องเที่ยว ยังคงมีอยู่ในระดับสูง แต่หากจะมีการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวแล้วนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัย ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 1. ความปลอดภัย (Security) ในการตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทาง การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นประการสำคัญ มาตรการรักษา ความปลอดภัยจึงต้องมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกแหล่งท่องเที่ยว สำหรับในพื้นที่จังหวัด หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์นั้น นักท่องเที่ยวไม่ค่อยกังวลใจในเรื่องนี้เท่าใดนักเนื่องจากว่า ทั้งหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีที่น่ารัก 2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) เช่น ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถ โดยสาร ท่าเรือ ไฟฟ้า น้ำ ประปา ระบบสื่อสารที่ทันสมัย เป็นต้น หากพื้นที่ใดยังมีข้อด้อยในเรื่องนี้ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายตลอดเวลาที่พำนักอยู่ 3. สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ หรือบริการ จะเป็นผู้ จัดหาไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถใช้เป็นการกระตุ้น ยอดขายสินค้าและบริการ ได้อีกทาง 4. การคมนาคม (Transportation) การคมนาคมขนส่งทั้งจากต่างประเทศและ ภายในประเทศจะต้องมีการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย มีการจัดการจราจรที่เป็นระเบียบ การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ได้มาตรฐาน และการรักษาเวลาในการเดินรถ 5. พิธีการเข้าเมืองและบริการข่าวสาร ( Border Control and Information) ควรมีความ เป็นระเบียบ พิธีการเข้าเมืองให้สะดวก รวดเร็ว มีบริการให้ข่าวสารข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว มีบริการจองห้องพัก มีบริการขนส่งสู่ที่พัก 6. ที่พัก (Accommodation) มีโรงแรม ที่พักระดับต่างๆ ให้เลือก ในอัตราค่าที่พักที่ เหมาะสมกับคุณภาพ สะอาดและมีบริการตามมาตรฐานสากล ควรมีการกำหนดราคาที่พักอย่าง แน่นอน เช่นช่วง ฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) หรือนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (low season) เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 7. ร้านอาหาร (Food and Beverage) นอกจากจะมีอาหารให้เลือกหลายชนิดแล้ว จะต้อง ถูกสุขลักษณะ มีบริการที่สุภาพ และมีการกำหนดราคาที่แน่นอน 8. สินค้าของที่ระลึก (Souvenirs) มีการควบคุมคุณภาพ กำหนดราคา รวมทั้งการส่งเสริม การใช้วัสดุพื้นบ้าน การออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์ รวมทั้งการบรรจุหีบห่อที่สวยงาม ในส่วนของการให้บริการทางการท่องเที่ยว ณ เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และนครหลวง เวียงจันทน์ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการบริการทางการท่องเที่ยว ยังคงมีอยู่ในระดับสูง มี โอกาส และปัจจัยเกื้อหนุนหลายอย่างที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนี้ยังคงเติบโตไป ได้ อีกทั้ง 2 ประเทศยังมีนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน หากจะ ดำเนินการใหส้ ัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้ จึงควรมีการรว่ มจัดทำนโยบายการท่องเที่ยวให้เปน็ รูปธรรมขึ้น และหากจะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ทั้งสองมีความเหมาะสมที่จะจัดการ ท่องเที่ยวในรูปแบบต่อไปนี้ 1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น มีพื้นฐานการท่องเที่ยวอยู่บนธรรมชาติ คำนึงถึงวัฒนธรรม ชุมชน 2. การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) ท่องเที่ยวเพื่อ การชม หรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษา วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี เทศกาล ประเพณี ตลอดจนมรดก ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน 3. การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น (Ethnic Tourism) ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหา การสัมผัสกับคนที่มีเชื้อชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจาก ตัวนักท่องเที่ยว ไม่ใช่สัมผัสผ่านสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม A Study of Area Potentiality for Tourism Strategic Development of the Thai –Lao PDR A Case Study of Nong Khai Province and Vientiane Capital The objectives are to study the tourism demands at the Thai-Lao border and the efficiency of tourism services in Nong Khai Province and Vientiane City, to study government policy of the Thai and Lao Peoples Democratic Republic with regard to the promotion of tourism in relation to Nong Khai Province and Vientiane City, to study tourism management by private entities and governmental organizations in Nong Khai Province and Vientiane City and to plan integrated tourism strategies that are suitable for both countries. The result of this case study presents the efficiency of tourism demand at the Thai- Lao border with regard to tourism services in Nong Khai Province and Vientiane City and the efficiency of tourism and tourism services that have been considered to be of a high level. However, if the tourism development is to be aimed to be satisfactory for tourists, various factors, that influence the tourists’ decisions should be recognized as follows:- 1. Security: Tourists, when selecting a destination, give great importance to their own and their properties security. Security measures have to be efficient throughout all tourist destinations. For Nong Khai Province and Vientiane City, tourists are rarely worried about this matter due to both cities being small, quiet and their inhabitants being friendly and nice. 2. Infrastructure: For example; roads, bridges, airport, train station, bus station, port, electricity and water supply, modern communications systems. Any areas that are still considered weak in this regard should be resolved quickly so that the tourists are not inconvenienced during their stay. 3. Facilities: Business owners or entertainment venue owners should provide comfortable services for tourists. Providing improved facilities is another way of upgrading products and services such as internal and external internet services, currency exchange services, water heaters, air-conditioners and transportation services for tourists provided by business providing accommodation. 4. Transportation: Transportation for both domestic and international services should be convenient, secure and well maintained with prices set at a common tariff and run to a punctual schedule. 5. Border Control and Information: Border control has to be quick and convenient, useful information should be provided for tourists including, accommodation reservation services and hotel transportation details. 6. Accommodation: Hotels and other classes of accommodation should set room rates which are reasonable for their quality, cleanliness and reflect the international standards of their service. Accommodation prices should be advertised as high season or low season so that tourists will have the chance to make a decision on service selection. 7. Food and Beverages/Restaurants: Not only should a wide range of food be provided for selection but it should also be hygienic with polite service and advertised prices. 8. Souvenirs: Control of quality, prices, promotion of traditional materials and the uniqueness of design including the use of pleasing packaging should be encouraged. While the efficiency of tourism demand on the Thai-Lao border with regard to tourism services in the area of Nong Khai Province and Vientiane City may be regarded as high there are still many opportunities and supporting factors that will cause the tourism industry to continue to grow in both countries. If polices for tourism promotion are complimentary to each other then the results will be inline with expectations and the collaboration will create tangible benefits. Further, if tourism development in both countries is to be appropriately implemented, tourism niches should be arranged as follows:- 1.1 Ecotourism: Travel to natural destinations with traditional, unique cultures with regard to the residence systems and environmental management, including participation of tourism within the community based on the natural environment and community culture. 1.2 Cultural and Traditional Tourism: traveling for viewing and being involved with various kinds of culture and traditions, for example architecture, painting, sculpture, language, literary work, handicraft, drama, music, festivals, traditions including historical heritage and ancient or religious remains. 1.3 Ethnic Tourism: Traveling to meet and interact with people who have a cultural history and race that is different from the tourists’ own without causing harm or damage to the host culture.

บรรณานุกรม :
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ . (2551). การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ . 2551. "การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ . "การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ . การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.