ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
นักวิจัย : ระพีพรรณ ทองห่อ , นวลละออ แสงสุข , ปาลีรัตน์ การดี , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์
คำค้น : วัฒนธรรมที่ , สังคม , ทางด้านเศรษฐกิจ , จังหวัดน่าน , การท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-เป็นการวิจัยเอกสาร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน - เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว

บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ทองห่อ , นวลละออ แสงสุข , ปาลีรัตน์ การดี , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . (2545). การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ , นวลละออ แสงสุข , ปาลีรัตน์ การดี , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . 2545. "การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ , นวลละออ แสงสุข , ปาลีรัตน์ การดี , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . "การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ระพีพรรณ ทองห่อ , นวลละออ แสงสุข , ปาลีรัตน์ การดี , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.