ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : พรชัย ปรีชาปัญญา
คำค้น : กล้วยไข่ , ปลูกกล้วยไข่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4920070 , http://research.trf.or.th/node/3916
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษา “รูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์” ดำเนินการวิจัยที่ บ้านน้ำลี บ้านน้ำต๊ะ และบ้านทรายงาม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ (1) หารูปแบบที่เหมาะสมในการเพาะปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ โดยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่สามารถให้ผลตอบแทนสูง (2) พัฒนารูปแบบการจัดการผลิตกล้วยไข่ให้เป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกร (3) สังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์ผู้นำองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีแนวโน้มที่ต้องการปลูกกล้วยไข่เพิ่มโดยเฉพาะพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ทั้งนี้เพราะว่าปลูกง่ายและไม่เป็นโรคและแมลงศัตรูพืช โดยวิธีการส่งเสริมที่มีแนวโน้มที่ดีคือการให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดูแลกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และให้น้ำได้สะดวก ข้อมูลที่ได้ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามไม่พบหน่วยงานที่เด่นชัดในการรับผิดการส่งเสริมการปลูก ดังนั้นการวิจัยในคราวต่อไปต้องให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิจัยเน้นการปลูกและการตลาด และมีผู้ซื้อเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

บรรณานุกรม :
พรชัย ปรีชาปัญญา . (2552). การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย ปรีชาปัญญา . 2552. "การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย ปรีชาปัญญา . "การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
พรชัย ปรีชาปัญญา . การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.