ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
นักวิจัย : สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ , อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ , ขวัญตา บาลทิพย์ , ทิพมาส ชิณวงศ์ , ประนอม หนูเพชร , พัชรียา ไชยลังกา
คำค้น : แก้ไขปัญหาเอดส์ , ฐานเครือข่ายการดูแลป้องกัน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาปรากฎการณ์ของการดูแลผู้ป่วยภายในวัด เพื่อเข้าใจปัญหา จุดเด่น ปัจจัยเกื้อหนุนในการดูแลผู้ป่วยในวัด

บรรณานุกรม :
สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ , อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ , ขวัญตา บาลทิพย์ , ทิพมาส ชิณวงศ์ , ประนอม หนูเพชร , พัชรียา ไชยลังกา . (2545). การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ , อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ , ขวัญตา บาลทิพย์ , ทิพมาส ชิณวงศ์ , ประนอม หนูเพชร , พัชรียา ไชยลังกา . 2545. "การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ , อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ , ขวัญตา บาลทิพย์ , ทิพมาส ชิณวงศ์ , ประนอม หนูเพชร , พัชรียา ไชยลังกา . "การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ , อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ , ขวัญตา บาลทิพย์ , ทิพมาส ชิณวงศ์ , ประนอม หนูเพชร , พัชรียา ไชยลังกา . การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2545.