ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
นักวิจัย : วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
คำค้น : IRPUS , โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4650034 , http://research.trf.or.th/node/3859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรีในโครงการ IRPUS เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนให้พร้อมสำหรับทำงานในภาคอุตสาหกรรมและเตรียมคนเข้าสู่การศึกษาระดับสูงตั้งแต่ พ.ศ.2545 โครงการนี้มีแนวทางที่โดดเด่น คือ การบูรณาการโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมเข้ากับการศึกษาผ่านทางวิชาโครงงานปีสุดท้าย และใช้การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโจทย์ปัญหาจริงกับบทเรียนระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเข้าหากันและการทำกิจกรรมร่วมกันของแต่ละฝ่าย โครงการ IRPUS เป็นยุทธศาสตร์สร้างคนของ สกว. ซึ่งจะเป็นกลไกให้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว มีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป้าหมายเชิงนามธรรมสำหรับอนาคตของ “ระบบวิจัย” ของประเทศ

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . (2548). โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . 2548. "โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . "โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา . โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.