ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ
นักวิจัย : ทศพร ศิริสัมพันธ์
คำค้น : ระบบการบริหารราชการของไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4610006 , http://research.trf.or.th/node/3848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการทั้ง 6 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและข้อจำกัด โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อศึกษาทางเลือกและเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมของระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของภาครัฐของไทย ในมิติที่เกี่ยวข้องการการดำเนินวิเทโศบาย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ ที่รัฐต้องเผชิญกับการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เรียกร้องให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา สาระสำคัญของการวิจัยนี้ นอกเหนือจากการแสดงผลการประเมินโครงการนำร่องเอก อัครราชทูตแบบบูรณาการทั้ง 6 ประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการอธิบายให้เห็นถึงแรงผลักดันด้านต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบและความจำเป็นให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวในด้านการบริหารราชการในต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาประสบการณ์การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐในด้านการต่างประเทศของประเทศอื่น ๆ เพื่อหาบทเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวทางการบริหารงานในด้านดังกล่าว รวมทั้งการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทั่วโลกที่กระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการขยายตัวของประเด็นปัญหาข้ามชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักการทูต และการดำเนินงานด้านการทูต

บรรณานุกรม :
ทศพร ศิริสัมพันธ์ . (2549). โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทศพร ศิริสัมพันธ์ . 2549. "โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทศพร ศิริสัมพันธ์ . "โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ทศพร ศิริสัมพันธ์ . โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.