ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองตลาดไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองตลาดไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช
นักวิจัย : วัชรี สมสุข
คำค้น : ศัตรูพืช , ไส้เดือนฝอย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4120044 , http://research.trf.or.th/node/3820
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในกระบวนการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยอาหารเหลวระดับขวดเขย่า (shake flask) รวมทั้งการเก็บผลผลิตและบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับจำหน่ายเป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชนั้น ประมวลได้ว่าประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญ 6 ขึ้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมต้นเชื้อ - ต้นเชื้อไส้เดือนฝอย - ต้นเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัย 2. การเตรียมอาหารเหลว 3. กระบวนการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารเหลว 4. การเก็บแยกล้างไส้เดือนฝอยออกจากอาหารเหลว 5. การตรวจนับ จัดมาตรฐานบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ 6. การตรวจสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอย ขั้นตอนทั้ง 6 นี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต 3 สิ่งด้วยกัน คือ ไส้เดือนฝอย แบคทีเรีย และแมลง ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะที่จะใช้เป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช

บรรณานุกรม :
วัชรี สมสุข . (2550). การทดลองตลาดไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัชรี สมสุข . 2550. "การทดลองตลาดไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัชรี สมสุข . "การทดลองตลาดไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
วัชรี สมสุข . การทดลองตลาดไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.