ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒานวิจัยธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒานวิจัยธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ
นักวิจัย : รังสรรค์ ปิติปัญญา
คำค้น : ธุรกิจชุมชน , ภาคเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4040016 , http://research.trf.or.th/node/3817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดกลุ่มโครงการวิจัยด้านธุรกิจชุมชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน โดยในเบื้องต้นนั้นได้สนับสนุนให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งทำการศึกษาถึงสถานภาพของความรู้ด้านธุรกิจชุมชนใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.1.1 แนวคิด และระบบคิดเรื่องธุรกิจชุมชน 1.1.2 สำรวจเบื้องต้นใน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านธุรกิจชุมชน (Profile studies) 1.1.3 นโยบาย มาตรการต่อการทำธุรกิจชุมชน 1.1.4 ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเอกชนที่มีผลต่อการทำธุรกิจชุมชน 1.1.5 กรณีตัวอย่างธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ โดยคาดหวังว่าองค์ความรู้ในประเด็นศึกษาดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานในการจุดประกายความคิดให้เกิดในหมู่ผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ส่วนในขณะเดียวกันได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการประสานงานและอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการศึกษาดังกล่าว และงานวิจัยที่จะมีขึ้นต่อไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนงานของ สกว. ในด้านการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มโครงการก็ช่วยให้สามารถมองเห็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชนซึ่งยังต้องการการค้นหาคำตอบอย่างชัดเจนให้มากขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดเป็นองค์ความรู้ชุดใหญ่ ที่มีพลังในการพัฒนา จึงเห็นสมควรให้มี “คณะผู้ประสานงาน” (facilitator) ของกลุ่มโครงการวิจัยธุรกิจชุมชน โดยมีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้การสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย โดยสร้างบรรยากาศให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ (synthesis) ให้เกิดบทสรุปของขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจชุมชนที่มีความชัดเจน ลึกซึ้ง และครอบคลุม ทั้งในเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในประเด็นของ วิธีวิทยา กระบวนการวิจัย และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการกระตุ้นและประสาน ให้นักวิจัยที่ทำงานด้านธุรกิจชุมชนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ได้เข้ามามีส่วนในการทำงานร่วมกันมากขึ้น ในลักษณะที่เป็นเครือข่าย

บรรณานุกรม :
รังสรรค์ ปิติปัญญา . (2540). โครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒานวิจัยธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ ปิติปัญญา . 2540. "โครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒานวิจัยธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ ปิติปัญญา . "โครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒานวิจัยธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
รังสรรค์ ปิติปัญญา . โครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒานวิจัยธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.