ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย : วิชิต สุรพงษ์ชัย
คำค้น : การเปลี่ยนแปลง , ความขัดแย้ง , ยุโรป , โลกาภิวัตน์ , โอกาส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4010071 , http://research.trf.or.th/node/3811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชุดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตการรับรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและสยามในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ให้ออกไปนอกเหนือไปจากการมองความสัมพันธ์นี้ในภาพลักษณ์ของการคุกคามโดยลัทธิจักวรรดินิยม มโนทัศน์ที่จะช่วยขยายภาพความสัมพันธ์ดังกล่าวได้คือ “โลกาภิวัตน์” โลกาภิวัตน์ เป็นมโนทัศน์ที่เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มโนทัศน์นี้เกิดจากการตระหนักถึงการเชื่อมโยงอาณาบริเวณส่วนต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก เข้ามาอยู่ในกรอบของระบบทุนนิยม โดยมีเครื่องมือสำคัญคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามการตระหนักถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว มิได้หมายความว่าปรากฏการณ์นี้เพิ่งจะเริ่มอุบัติขึ้น ในที่นี้เสนอว่า เราจะสามารถเข้าใจกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาเข้าสู่สยามในศตวรรษที่ 19 ได้อย่างชัดเจนขึ้น โดยการเริ่มต้นด้วยการมองจุดกำเนิดกระบวนการโลกาภิวัตน์เสียก่อน

บรรณานุกรม :
วิชิต สุรพงษ์ชัย . (2546). โครงการวิจัยยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิชิต สุรพงษ์ชัย . 2546. "โครงการวิจัยยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิชิต สุรพงษ์ชัย . "โครงการวิจัยยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
วิชิต สุรพงษ์ชัย . โครงการวิจัยยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.