ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง
นักวิจัย : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
คำค้น : เซกอง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4010017 , http://research.trf.or.th/node/3809
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมของชนเผ่าในแขวงเซกอง สปป.ลาว” เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนวิจัยและพัฒนา เกิดขึ้นได้ด้วยพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเก็บข้อมูลในโครงการด้านวัฒนธรรม กำหนดหัวข้อไว้ 10 หัวข้อ เป็นแกนในการบันทึกข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นชนเผ่า 13 คน และจากการสัมภาษณ์ พูดคุย กับคนอื่น ๆ ในแต่ละเผ่าเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ในช่วงระยะที่สอง ได้เพิ่มการบันทึกข้อมูลมุขปาฐะประเภทนิทาน คำกล่าว และข้อห้ามข้อนิยมที่เป็นคติความเชื่อของชนเผ่า จากนั้นได้นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นรายงาน 3 เล่ม ในชุด 13 ชนเผ่าในแขวงเซกอง คือ เล่มที่ 1 13 ชนเผ่าในแขวงเซกอง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เล่มที่ 2 13 ชนเผ่าในแขวงเซกอง: นิทานและการละเล่น เล่มที่ 3 13 ชนเผ่าในแขวงเซกอง: ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวสู่วิถีชีวิตปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . (2541). ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . 2541. "ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . "ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ . ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.