ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ
นักวิจัย : จิตราภา กุณฑลบุตร
คำค้น : การจัดการคุณภาพ , งานวิจัย , บัณฑิตศึกษา , สถาบันราชภัฎ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDC47O0005 , http://research.trf.or.th/node/3793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สถาบันราชภัฏเดิม) พัฒนาบุคลากรนักจัดการงานวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคคลในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งรับผิดชอบและพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ การดำเนินงานโครงการ ได้มีความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะตั้งแต่ การพัฒนาโครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุน กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการตลอดจนเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง การติดตามการดำเนินงานวิจัยของโครงการที่ได้รับทุนในพื้นที่ และการประชุมปฏิบัติการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนทั้งหมด 9 โครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อนนักวิจัยวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยต่อไป

บรรณานุกรม :
จิตราภา กุณฑลบุตร . (2549). การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จิตราภา กุณฑลบุตร . 2549. "การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จิตราภา กุณฑลบุตร . "การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
จิตราภา กุณฑลบุตร . การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.