ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เคมีทางยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เคมีทางยา
นักวิจัย : สุภา หารหนองบัว
คำค้น : ยา , เคมี , เคมีทางยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDC4680001 , http://research.trf.or.th/node/3789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการดำเนินการของ สกว. ฝ่ายวิชาการ ทำให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยในลักษณะเน้นทิศทางในการวิจัย โดยเริ่มจากโครงการเคมีทางยาเป็นโครงการแรก การดำเนินงานได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประสานงานเป็นคณะทำงาน ภายใต้การให้คำปรึกษาและแนะนำของนักวิจัยอาวุโสและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. อย่างดียิ่ง จึงทำให้การดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี และขณะนี้สามารถกำหนดกลุ่มวิจัยได้ห้ากลุ่มหลัก โดยมุ่งเน้นการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านทานโรคที่มีความสำคัญต่อประเทศคือการวิจัยเน้นทิศทางด้าน สารต้านมะเร็ง สารต้านโรคติดเชื้อ สารต้านการอักเสบ สารต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านไวรัส รวมทั้งมีกลุ่มวิจัยในลักษณะอื่น ๆ ด้วยโดยนักวิจัยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ต้องการศึกษาวิจัยและพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้แล้วยังเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเคมีทางยาระหว่างนักวิจัย มีการติดต่อผ่านโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะได้สร้างฐานข้อมูลนักวิจัย รวมทั้งผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในระยะต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับโครงการเคมีทางยาที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเคมีทางยา สามารถติดต่อและใช้ประโยชน์ในการต่อไป โครงการเคมีทางยาได้มีการประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ สกว. และสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยด้านเคมีทางยาแก่ประชาชนเป็นระยะ ๆ และนับไว้ว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับยุทธศาสตร์ของชาติ ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือในลักษณะของเครือข่าย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาต่อประเทศต่อไป

บรรณานุกรม :
สุภา หารหนองบัว . (2547). เคมีทางยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภา หารหนองบัว . 2547. "เคมีทางยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภา หารหนองบัว . "เคมีทางยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
สุภา หารหนองบัว . เคมีทางยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.