ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน
นักวิจัย : จริงแท้ ศิริพานิช
คำค้น : ผลไม้ไทย , สถานภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4920013 , http://research.trf.or.th/node/3732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันงานวิจัยด้านการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลของประเทศไทยค่อนข้างจะกระจัด กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานและยากที่จะเข้าถึง บางส่วนไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้การพัฒนาด้านการผลิต ตลอดจนถึงการจัดการให้ถึงมือผู้บริโภคไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ข้อเสนอโครงการวิจัยส่วนใหญ่ที่เสนอขอรับทุนเข้ามายังหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ มักเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของนักวิจัย แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญที่สมควรได้รับการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเองก็ยังขาดข้อมูลในภาพรวมที่จะวางแผนและผลักดันให้ได้ข้อมูล ตลอดจนได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น ดังนั้นเพื่อช่วยให้นักวิจัยและหน่วยงานให้ทุนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงได้ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 4 แห่งจาก 4 ภูมิภาคคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันรวบรวมผลงานวิจัยด้านไม้ผลของไทย รวม19 ชนิดได้แก่ กล้วย แก้วมังกร ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียน น้อยหน่า ฝรั่ง มังคุดมะนาว มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง มะละกอ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด ส้มและส้มโอ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้บน website เพื่อให้นักวิจัยทั่วประเทศสามารถค้นหา ดึง และป้อนข้อมูลได้โดยง่ายได้ ผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันรวบรวมผลงานวิจัยได้กว่า 3,150 ผลงาน และจัดสร้าง website ปัจจุบันค้นหาได้ที่ http://www.schuai.net/WebBaseFruitResearch/index.asp นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทยข้างต้นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ควรสนับสนุนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

บรรณานุกรม :
จริงแท้ ศิริพานิช . (2552). สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริงแท้ ศิริพานิช . 2552. "สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริงแท้ ศิริพานิช . "สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
จริงแท้ ศิริพานิช . สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.