ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน
นักวิจัย : ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
คำค้น : FTA , Logistics , จีน , อาเซียน , โลจิสติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4850003 , http://research.trf.or.th/node/3727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการเยี่ยมชม ศึกษาถึงโลจิสติกส์ในมณฑลยูนนานครั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าประเทศจีนให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ FTA โดยเฉพาะระหว่างจีน – อาเซียนปี 2010 ได้ดีระดับหนึ่ง สมมติฐานที่เกิดขึ้นคือ จีนพยายามจะเชื่อมโยงลงมาสู่อาเซียน โดยใช้คุนหมิงและประเทศไทยเป็น Gateway ขาขึ้นและขาลง มีการศึกษาถึงระบบขนส่งโดยวิเคราะห์ถึงระยะเวลาและต้นทุนจากจุดเริ่มต้นการขนส่งในประเทศจีนหลาย ๆ จุด หลาย ๆ mode มาสู่ไทย และยังมีการศึกษาและวางแผนถึงศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อลงมาถึง Asean เช่น การวางแผนให้ท่าเรือกวานเล่ยเป็นท่าขนส่งสินค้าและท่าเชียงรุ่งมุ่งเน้นนักท่องเที่ยว ประเด็นที่สังเกตได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ แต่ละเส้นทางจะมีการขนส่งลำเลียงสินค้าที่ต่างกัน ขนส่งไปสู่ปลายทางที่ต่างขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ Demand ของลูกค้า เช่น สินค้าที่ขึ้นผ่านทางเชียงรายเข้าสู่ชายแดนจีนจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มี demand ในแถบทางใต้ของยูนาน ซึ่งมีปริมาณไม่สูงมาก ส่วน demand ผักผลไม้จะอยู่ทางเจียงหนาน ผักผลไม้ไทยจึงต้องใช้เส้นทางเดินเรือเข้าสู่กวานจาของจีน ส่วน demand ของผลิตภัณฑ์ประเภท spare parts หรือชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมหนักจะใช้เส้นทางเดินเรือเข้าสู่ทางเซี่ยงไฮ้ สู่ต้าเหลียน เพราะเป็นพื้นที่ผลิตอุตสาหกรรมหนักของประเทศ ดังนั้น น่าสังเกตว่า Demand จะเป็นปัจจัยตัวขับหนึ่งที่ใช้เลือกเส้นทางและ HUB ของการขนส่ง

บรรณานุกรม :
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . (2549). โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . 2549. "โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . "โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.