ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
นักวิจัย : ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
คำค้น : การคลัง , ความเป็นธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4310006 , http://research.trf.or.th/node/3696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการบริหารการคลังของรัฐบาลไทย (2) เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพใช้จ่ายภาครัฐ (3) เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อส่งเสริมให้การใช้จ่ายภาครัฐเกิดประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินของรัฐบาล (3) สร้างเครือข่ายของนักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์การคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานสามารถสร้างประโยชน์เชิงนโยบาย เป็นการวิเคราะห์ไปข้างหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของสังคมจากการปรับโครงสร้างภาษี และการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการศึกษาการกระจายรายได้ ภาระภาษีอากรและการกระจายผลประโยชน์จากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้แนวทางในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (target group) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นธรรมในสังคม สามารถเผยแพร่ผลงานในประชาคมวิชาการ

บรรณานุกรม :
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ . (2548). โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ . 2548. "โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ . "โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ . โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.