ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
คำค้น : roadmap , ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4730017 , http://research.trf.or.th/node/3681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทรัพย์สินทางปัญญา นับวันจะทวีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น ไม่ ว่าจะเป็นการเจรจาในกรอบองค์การการค้าโลก การเจรจาเขตการค้าเสรี การพาณิชย์ การผลิตสินค้า ต่างๆ และการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนงานวรรณกรรมและการบันเทิงต่างๆ มักจะมีการหยิบ ยกประเด็นของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการพัฒนา นวัตกรรมการประดิษฐ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ จึงน่าจะเป็น องค์ประกอบสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างดี อนึ่ง ประเทศไทยให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว และเข้า เป็นสมาชิกสนธิสัญญาต่างๆ ที่ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยในระยะแรกเน้นเรื่องการคุ้มครอง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่ได้ให้ความ สำคัญเท่าที่ควรในเรื่องการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญมาก จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคิดสร้างนวัตกรรม เป็น พื้นฐานสำคัญของประเทศในการก้าวไปเป็นชาติและสังคมที่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย มีหลายทิศทางไม่เป็นเอก ภาพและไม่มีการจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอย่างเป็น กิจจะลักษณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีแนว ทางและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา จึงให้ทุนวิจัยเรื่อง “Roadmap และยุทธ ศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ” แก่สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะนักวิจัยจะประกอบด้วยนักวิจัยจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ และเน้นถึงการได้ความคิดที่หลากหลายและความ ร่วมมือระหว่างหลายวงการโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ต่างๆ มากกว่า 70 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศที่เชิญโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และประชุมระดมความคิดเห็นประมาณ 10 ครั้ง จนได้แนวทางและยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เป็นแผน 5 ปี และ 10 ปี ครอบคลุมถึง องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการบังคับสิทธิในกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังรายละเอียดในบทสรุป อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสู่สังคมที่มีพื้นฐานของทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อคนไทยจะมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ หากรัฐบาล ไทยดำเนินการตามแนวทางและยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาตามที่เสนอแนะ

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ . (2549). Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ . 2549. "Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ . "Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ . Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.