ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
นักวิจัย : พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
คำค้น : ฝุ่น , ลำพูน , สุขภาพ , เชียงใหม่ , โรคหอบหืด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4830012 , http://research.trf.or.th/node/3670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบ Panel study ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับของสารก่อมลพิษแต่ละชนิดกับความจุของปอด และประเมินความสูญเสียเชิงเศรษศาสตร์ของการเจ็บป่วย อันเนื่องมากจากโรคหอบหืดของผู้ป่วยในเขตอำภอเมืองและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 152 คน และเครื่องมือที่ใช้เป็น จะมีการบันทึกเก็บข้อมูลประมาณ 1 ปี ในการวัดอานุภาครายวัน ตั้งแต่ระดับเล็กกว่า 10 ไมครอน เล็กกว่า 2.5ไมครอน CO O2 NO2 SO2 และเครื่องมือบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน แสงแดดรายวัน โดยเก็บข้อมูลผ่านสมุดบันทึก ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายวัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพิจารณาจะพบว่า ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะหากพิจารณาทั้งสองกลุ่มรวมกันพบว่า ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอน และระดัย CO2 มีความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดผลเสียในผู้ป่วยโรคหอบหืด โดนจังหวัด ลำพูน ไม่พบว่าค่า Peak expiratory flow มีความสัมพันธ์กับระดับฝุ่นรายวัน ไม่ว่าจะพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย หรือฤดูกาลของแต่ละปี แต่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก และข้อมูลทางอุตอนิยมวิทยาทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากข้อมูลระดับฝุ่นที่ได้จากการตรวจวัดอาจจะไม่สูงมากพอ ที่จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง Peak expiratory flow ได้มากพอ หรือการใช้ ข้อมูลเพียง 1-2 สถานีในพื้นที่การศึกษาที่กว้าง อาจได้ข้อมูลทมี่ไม่ละเอียดพอ ซึ่งตรงกับการศึกษาอื่นๆที่พบในแนวโน้มเดียวกัน สำหรับอาหารหอบหืดรายวันทั้งกลางวันและกลางคืน ใน 2 จังหวัดพบว่าตัวแปรอนุภาคฝุ่นที่เล็กกว่า 10 ไมครอนมีความสัมพันธ์กับอาการหอบหืดในจังหวัดลำพูน ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบว่า ต้นทุนการรักษาความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคหอบหืดคือ 1,247.45 บาท (14,969.40บาท/คน/ปี) ในกรณีผู้ป่วยในตังหวัดเขียงใหม่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วๆไปถึง 3 เท่า ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งนี้คือ ควรดำเนินมาตราการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดต่อไป รวมทั้งการหามาตรการการแก้ไขปัญหาการกำเนิดของสารก่อมลพิษที่เป็นต้นเหตุ เช่นการจัดระบบการเก็บขยะ รวมทั้งการกำจักที่มีประวิทธิภาพ การจัดระบบ ขสมขที่ทั่วถึงและรวดเร็ว The study design was a panel study in asthmatic patients to investigate the associations between the ambient air pollutants and lung capacity (Peak Expiratory Flow Rate-PEFR), signs and symptoms, including the evaluation of economic losses due to illness of these patients, who lived in Muang district and perimeter of Chiang Mai totally 152 patients and that of Lamphun totally 56 patients. The study period was around 1 year. The instruments of data collections were a log book for daily air quality records of fine PM less than 10 microns in size (PM10), ultra fine PM less than 2.5 microns in size (PM2.5), carbon monoxide (CO), ozone (O3), nitrogen dioxide (NO2), and sulphur dioxide (SO2); and a log book for daily meteorological records, i.e., pressure, temperature, relative humidity, rain quantity, and sunlight. The data collection in patients was conducted using a log book consisting of personal profile, daily PEFR, and asthmatic symptoms. Our findings show that in Chiang Mai, considering PM2.5 it was found to be related to PEFR at lag 2. This association was also found when analyzing for dry season period (1st December to 31st March) and considering the average cumulative daily PEFR (centered moving average, span 3), but for the later it was related to PM2.5 at lag 0. It implies that the changes of PM2.5 level influence the lung capacity 2 days later or it takes effects on the same day when considering the average cumulative daily PEFR (centered moving average, span 3). For PM10, it was found associated with PEFR in patients categorized as mild group (level 1: intermittent, and level 2: mild persistent) at lag 0. For other pollutants, this study revealed that CO (lag 6) was associated with PEFR in both young and adult patients. When considering the entire group, both PM2.5 and CO were related to PEFR denoting that both pollutants synergistically affect the PEFR in asthmatic patients. In Lamphun there was no association between PEFR and PM regardless considering any subgroup (severity of asthma) or any season (dry or wet), but there was with personal characteristics such as height, weight and meteorological data such as relative humidity, temperature, sunlight. This might be the fact that the PM levels were not high enough to make change the PEFR, or the air quality data collected from only 1-2 stations in such a wide area (as the subjects resided dispersively around the city and perimeter) might not be accurate enough. This finding was the same as most studies worldwide. For the asthmatic symptoms both in daytime and nighttime, it was found only that PM10 was associated with the daytime symptom in Lamphun. The economic data showed that the average unit cost for asthma treatment per capita per month was 1,247.45 Baht (14,969.40 Baht/person/year). For the patients in Chiang Mai, it was 1,396.45 Baht (16,757.39 Baht/person/year): and for the patients in Lamphun, it was 628.53 Baht (7,542.35 Baht/person/year). In case of Chiang Mai results, the unit cost was 3 times higher than that of general Chiang Mai residents (425 Baht/person/month). It is recommended that the stringent air quality control measures continue, including mitigation measures to the sources of pollutants such as improvement of garbage gathering system and more effective garbage disposal, and mass transportation.

บรรณานุกรม :
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช . (2550). ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช . 2550. "ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช . "ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช . ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.