ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยกติกาและมาตรการสากลเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยกติกาและมาตรการสากลเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย
นักวิจัย : อำไพ หรคุณารักษ์
คำค้น : export industries , non-tariff measures , research agenda , trade negotiation , การเจรจาทางการค้า , ประเด็นการวิจัย , มาตรการที่มิใช่ภาษี , อุตสาหกรรมส่งออก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4730009 , http://research.trf.or.th/node/3602
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและประเมินสถานการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงผลกระทบของกติกาและมาตรการสากล ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ 2) รวบรวม ประมวล และจัดระบบข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจเอก ชน และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้น เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และข้อจำกัดของพันธกรณีทางการค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทย สำรวจความต้องการและแนวโน้มของการพัฒนาฐานความรู้เพื่อเสริมสร้างศักย ภาพในการเจรจาต่อรองทางการค้าในระยะยาว และ 3) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและกรอบ ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานวิจัยที่สำคัญในระยะต่อไป โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีทบทวนข้อมูลและความ รู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการค้าระหว่างประเทศ จากเอกสารทางวิชาการ บท ความเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ท และสิ่งตีพิมพ์สาธารณะ รวมทั้งได้สอบถามข้อมูลและความเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนใจ ทั้งในรูปแบบการ สัมภาษณ์รายบุคคลและการประชุมกลุ่มใหญ่ ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเจรจาทางการค้าไม่ ว่าจะเป็นในรูปแบบของการจัดทำเขตการค้าเสรีระบบทวิภาคี (FTA) หรือระบบพหุภาคี (WTO) หรือแม้แต่การเจรจาเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาของประเทศคู่ค้า มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผล ประโยชน์ระหว่างประเทศทั้งสิ้น การเตรียมความพร้อมในการเจรจาการค้าจึงมีความสำคัญ อย่างยิ่ง บทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับศักยภาพ ของสถาบันและบุคลากรที่จะทำหน้าที่ดำเนินการเจรจาร่วมกับต่างประเทศได้อย่างมั่นใจและมี ประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบภายใน ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง การให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะที่มาจากเอกชน การศึกษา วิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการเจรจา การกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้ชัดเจน และ การพัฒนาองค์ความรู้ภายใต้กรอบมาตรการสากล The study aims to: 1) conduct situational analysis on trade measures and their impacts on Thailand’s competitiveness; 2) analyze issues and constraints on trading regulations and agreements facing Thai traders and negotiators, focusing on the knowledge required for sustainable trade promotion; and 3) provide recommendations on strategic framework for research on Thailand’s trade negotiation and development. Data and information for the study were complied from a series of individual and group consultations with stakeholders in governmental, academic and private sectors, as well as from a number of secondary sources. The results of the study reveal the fact that, since all trade negotiations concern national interests and economic benefits, it is crucial that negotiators are fully aware of the overall situations and circumstances, and are well-prepared for the negotiation and/or confrontation. Lessons learned from Thailand’s trade negotiations in the past include the lack of institutional and individual capacity to effectively cope with trade-related regulatory and compliance issues. The study recommends a series of action to be undertaken by the concern agencies, in cooperation with private sector and academia. This includes institutional streamlining, paying more attention to advice from the private sector, investigation on pre- and postnegotiation issues through policy research and in-depth case studies, clear provision of trade-related standards, and development of knowledge platforms for trade measures.

บรรณานุกรม :
อำไพ หรคุณารักษ์ . (2549). กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยกติกาและมาตรการสากลเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อำไพ หรคุณารักษ์ . 2549. "กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยกติกาและมาตรการสากลเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อำไพ หรคุณารักษ์ . "กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยกติกาและมาตรการสากลเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
อำไพ หรคุณารักษ์ . กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยกติกาและมาตรการสากลเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.