ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : การตั้งตำรับ , พัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชัน , ระบบลอยตัว , เคลือบด้วยโพลีเมอร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4720019 , http://research.trf.or.th/node/3588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสกัดผงสกัดขมิ้นชันแห้งด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสารสกัดขมิ้นกึ่งแข็งที่ได้มีปริมาณเคอร์คิวมินรวมอยู่ร้อยละ 31.8 โดยน้ำหนัก นำมาเตรียมแรกนูลด้วยวิธีฟลูอิดเบดใน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมไฮโดรเลแกรนูล โดยการเคลือบสาผสมไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยสารสกัดขมิ้นกึ่งแข็ง ไตโตซาน และแป้ง ลงบนแกรนูล พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบชั้นไฮโดรเจลบนแกรนูลโดยไม่ทำให้แกรนูลเกาะกันเป็นก้อนคือ อุณหภูมิภายในเครื่อง 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ 45 ? 5 องศาเซลเซียส อัตราการพ่น 4.5 ? 0.5 กรัมต่อนาที และความดันลมที่ใช้ในการพ่น 2 บาร์ ความหนืดของสารผสมไฮโดรเจลอยู่ในช่วง 40 - 90 cps ขั้นที่ 2 เป็นการเคลือบฟิลม์ Eudragit ? L30 D-55 ลงบนไฮโดรเจลแกรนูล เพื่อให้ปลดปล่อยยาในลำไส้ซึ่งมีค่าความเป็นกรด ต่างกับ 6.5 พบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการเคลือบคือ อุณหภูมิภายในเครื่อง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ 30 ? 5 องศาเซลเซียส อัตราการพ่น 4.5 ? 0.5 กรัมต่อนาที ความดันลมที่ใช้ในการพ่น 2 บาร์ แกรนูลขมิ้นชันที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 250 ถึง 850 ไมโครเมตร และประสิทธิภาพในการกักเก็บยาสูงถึง 70 - 90 เปอร์เซ็นต์ จากรูปถ่านอิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าแรกนูลที่เตรียมได้มีรูปร่างกลม และมีฟิลม์เคลือบชั้นไฮโดรเจลอย่างสมบูรณ์ ฟิลม์ Eudragit~ L30 D-55 ไม่สามารถละลายได้ในสารละลายกรด แต่ละลายได้ดีในสารละลายที่มีความเป็นกรดเบส มากกว่า หรือเท่ากับ 5.5 เมื่อศึกษารูปแบบการปลดปล่อยตัวยาในบัฟเฟอร์พีเอช 4 กลับพบว่าแกรนูลสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากชั้นไฮโดรเจลในแกรนูลซึ่งประกอบด้วย ไคโตซาน และแป้ง เป็นสารที่สามารถดูดความชื้นได้ดี เมื่อใช้น้ำเป็นตัวกลาง พบว่ารูปแบบการปลดปล่อยตัวยาเป็นแบบ Higuchi model สามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้นานกว่า 5 ชั่วโมง บ่งชี้ว่าเคอร์คิวมินแพร่ผ่านชั้นแมทริกซ์ของไฮโดรเลจ ผลจากการศึกษาความคงตัวของแรกนูลในสภาวะเร่งสนับสนุนว่าแกรนูลขมิ้นชันสามารถดูดความชื่อได้ดี พบว่าเมื่อเก็บแกรนูลในสภาวะเร้งที่ 50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน แกรนูลมีความชื้นเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า นอกจากนี้ความสามารถในการดูดความชื้นของแกรนูลส่งผลถึงความคงตัวของตัวยา พบว่าในสภาวะเร่งตัวยาคงเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บไว้ 1 เดือน และตัวยาคงเหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บไว้นาน 4 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากความชื้นเร่งการสลายตัวของเคอร์คิวมินอยด์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน Tumeric crude extract was successfully prepared by refluxing dried tumeric powder in 95% ethanol. The semisolid tumeric crude extract obtained composed of total curcumins 31.8%w/w. The curcumin granules was prepared by using fluidized bed in 2 steps. The first step was preparation of hydrogel granule by coating non pareil seeds with curcumin hydrogel suspension, composed of tumeric crude extract, chitosan and starch. The optimum conditions, producing non aggregated granules, were followed: inlet temperature 60 C; product temperature 45 5C, feeding rate 4.5 0.5 g/min; and air pressure 2 bar. The second step was coated hydrogel granule with Eudragit L30 D-55. The optimum conditions were followed: inlet temperature 40 C; product temperature 30 5C, feeding rate 4.5 0.5 g/min; and air pressur 2 bar. The particle size of yield granules was in the range of 250-850 um with high percentage of drug recovery vary from 70-90. The Scanning electron micrograph illustrated spherical granules with thin film completely covered the hydrogel granule. The Eudragit L30 D-55 film was insoluble in acidic medium but soluble in buffer pH> 5.5. Surprisingly, the dissolution studies showed that curcumin was released in buffer pH 4. This may be a result from chitosan and starch, in hydrogel granule, which are hygroscopic substances. The dissolution studies using water as a medium showed prolong release over 5 hr. The drug release profiles illustrated Higuchi’s pattern indicating curcumins released through hydrogel matrix. The hygroscopic property of yield granule was supported by stability studies in stress condition, 50C and 75 % relative humidity. The results showed that the granule moisture content increased 10 times after 2 months storage. Moreover, the curcumins content decreased to 80% and 40% after 1 month and 4 months storage, respectively. The degradation of curcuminoids was a resulted from the oxidation reaction.

บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2550). การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรี ติยะบุญชัย . 2550. "การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรี ติยะบุญชัย . "การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.