ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ประเสริฐ ไชยทิพย์ , มนัส สุวรรณ
คำค้น : การให้บริการธนาคาร , จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้มาใช้บริการธนาคาร จำนวน 291 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ไชยทิพย์ , มนัส สุวรรณ . (2552). การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ ไชยทิพย์ , มนัส สุวรรณ . 2552. "การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ ไชยทิพย์ , มนัส สุวรรณ . "การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ประเสริฐ ไชยทิพย์ , มนัส สุวรรณ . การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.