ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย
นักวิจัย : พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
คำค้น : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม , ปูทะเล , ปูม้า , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4620017 , http://research.trf.or.th/node/3513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้ได้ข้อมูล/องค์ความรู้ทางวิชาการที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้า และ ปูทะเล ทั้งในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ในธรรมชาติ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในอนาคต โครงการ “การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย” จึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก สกว. โดยมีวัตถุประสงค์ (1) พัฒนา เตรียม และ/หรือ ทดสอบ เครื่องหมายพันธุกรรมไม- โครแซททัลไลท์ (microsatellite DNA markers) ในปูม้าและปูทะเล (2) ศึกษาการจำแนก/ระบุชนิดปูทะเล (Scylla spp.) ใน น่านน้ำไทย โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ (allozyme markers) (3) ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลความผันแปรและปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความแตกต่างทางพันธุกรรม และลักษณะ โครงสร้างทางพันธุกรรม ในประชากรปูม้าและปูทะเล โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ และ (4) ศึกษาความ แตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปูดำ (Scylla sp.) ของไทยและของพม่า ผลการศึกษาที่ได้ (1) ได้ไพรเมอร์ (primer) สำหรับวิเคราะห์เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ ในปูม้า 11 ไพรเมอร์ คือ DOFBSC3, DOFBSC4, DOFBSC19, DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26, DOFBSC27, DOFBSC28, DOFBSC29, DOFBSC30 และ DOFMC8 และในปูทะเล 9 ไพรเมอร์ คือ DOFMC1, DOFMC2, DOFMC3, DOFMC4, DOFMC8, DOFMC9, DOFMC10, DOFMC12 และ DOFMC13 (2) สามารถจำแนกชนิดปูออกได้เป็น ปูม้า (Portunus pelagicus) 1 ชนิดที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่า blue swimming crab และปูทะเล หรือ mud crabs 4 ชนิด คือ ปูดำ (Scylla olivacea), ปูขาว (S. paramamosain), ปูเขียว (S. serrata) และปูม่วง (S. tranquebarica) โดยสามารถใช้ได้ทั้ง ลักษณะเด่นภายนอก (distinct morphological characters) และเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ (allozyme markers) ในการระบุ/จำแนกชนิด (3) ได้โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชนิดปูทั้งหมด (ปูม้า ปูดำ ปูขาว ปูเขียว ปูม่วง) โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่แสดงความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันในระหว่างชนิดได้สอดคล้อง กับลักษณะเด่นภายนอกที่ใช้ในการจำแนกชนิด (4) ปูทะเลชนิดที่พบได้ยาก (rare species) ที่สุดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทย คือ ปูเขียว รองลงมาคือ ปูม่วง ส่วนปูดำ และปูขาว สามารถรวบรวมตัวอย่างได้จากแหล่งต่าง ๆ ครอบคลุมทุกขอบเขต พื้นที่ของไทย โดยพบว่าปูดำเป็นปูทะเลชนิดที่มีชุกชุม (dominant species) ของชายฝั่งทะเลอันดามัน (ทั้งของไทยและพม่า) และมีการแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งด้านนี้มากกว่าปูทะเลชนิดอื่น ๆ (5) ได้ค่าความผันแปรและปริมาณความแปรปรวน ทางพันธุกรรมในรูปค่าเฉลี่ยต่อโลกัสของจำนวนอัลลีล (NoA) และค่าเฮตเตอโรไซกอสซิตี (Ho & He) ในประชากรปูม้า NoA = 7.3 (±1.0) – 15.5 (±3.3), Ho = 0.605 (±0.108) – 0.946 (±0.018) และ He = 0.628 (±0.108) – 0.885 (±0.023) และ ประชากรปูทะเล NoA = 2.0 (±0.0) – 7.0 (±2.9), Ho = 0.370 (±0.102) – 0.917 (±0.083) และ He = 0.402 (±0.119) – 0.759 (±0.077) (6) ประชากรปูม้าในฝั่งอันดามันไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมซึ่งกันและกัน แต่มีพันธุกรรมที่มีนัยสำคัญ ในความแตกต่างจากประชากรในฝั่งอ่าวไทยเป็นอย่างมาก (7) ประชากรปูทะเล 4 ชนิด (ดำ ขาว ม่วง และเขียว) มีนัยสำคัญ ในความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างชนิดเป็นอย่างสูง ขณะที่ภายในแต่ละชนิดยังไม่แสดงความแตกต่างระหว่างประชากร ทั้งในระหว่างประชากรฝั่งเดียวกัน (อ่าวไทย) และระหว่างประชากรที่อยู่ต่างฝั่งกัน (อันดามัน และอ่าวไทย) และ (8) ประชากร ปูดำจากพม่าและในขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งของไทยทั้งหมดไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมซึ่งกันและกัน To obtain important genetic informations based for utilization management of the blue swimming crab and mud crab resources, including the conservation and protection of natural populations, breeding and culture, and further genetic improvement in the future, the project “Genetic diversity study on the blue swimming crab (Portunus pelagicus) and mud crabs (Scylla spp.) populations of Thailand” was approved to be run under budgetary support of the TRF with the following objectives : (1) to develop, prepare and/or test primers for microsatellite DNA markers analysis in crab species; (2) to study the identification of mud crab species in Thailand using allozyme; (3) to study genetic diversity (comprising genetic variability and amount of variation, genetic differentiation and genetic structure) on the blue swimming crab and mud crab populations using microsatellite DNA markers; and (4) to study genetic differentiation between the Scylla sp. populations of Thailand and Myanmar. The important informations resulting are as follows. (1) Eleven microsatellite primers (DOFBSC3, DOFBSC4, DOFBSC19, DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26, DOFBSC27, DOFBSC28, DOFBSC29, DOFBSC30 and DOFMC8) for analysis in the blue swimming crab, and nine (DOFMC1, DOFMC2, DOFMC3, DOFMC4, DOFMC8, DOFMC9, DOFMC10, DOFMC12 and DOFMC13) for the mud crabs are obtained. (2) Only 1 species of the blue swimming crab whose scientific name is Portunus pelagicus is still confirmed, while the mud crabs have been identified into 4 species, the Black (Scylla olivacea), the White (S. paramamosain), the Green (S. serrata) and the Purple (S. tranquebarica). Both of the distinct morphological characters and allozymically genetic markers can be used for the identification. (3) The genetic relationship structure of all crab species (the 1 blue swimming crab and 4 mud crabs) was constructed based on allozyme markers. This structure shows the inter-species relationship in accordance with the same unique morphological characters shared between the relevant species. (4) The rarest species of mud crabs in Thailand is the Green, and the next is the Purple. The Black and White could have been collected from every coastal region of Thailand. The Black has also been found to be the most abundant species of mud crabs in the Andaman region of both Thailand and Myanmar. (5) The genetic variability and amount of variation as per locus averages of number of alleles (NoA) and heterozygosities (Ho & He) of the blue swimming crab are NoA = 7.3 (±1.0) – 15.5 (±3.3), Ho = 0.605 (±0.108) – 0.946 (±0.018) and He = 0.628 (±0.108) – 0.885 (±0.023), and the mud crabs are NoA = 2.0 (±0.0) – 7.0 (±2.9), Ho = 0.370 (±0.102) – 0.917 (±0.083) and He = 0.402 (±0.119) – 0.759 (±0.077). (6) There are no significant genetic differences among the Andaman populations of blue swimming crab, but the Andaman and Gulf of Thailand populations are of significant genetic differences between each other. (7) The 4 species of mud crabs are of highly significant inter-species genetic differences between each other, while there are no significant inter-population differences of each intra-species, not only between populations in the same side of Gulf of Thailand, but also the different sides of Gulf of Thailand and Andaman. (8) There are no significant genetic differences between the Black crab (S. olivacea) from Myanmar and the one of Thailand region.

บรรณานุกรม :
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . (2551). การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . 2551. "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.