ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
นักวิจัย : อัจฉรา จันทร์ฉาย , จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา , จินตนา บุญบงการ , พรรณิภา รอดวรรณะ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช
คำค้น : ดัชนีวัด , อุตสาหกรรมพลาสติก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง่ขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐสามารถนำไปวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

บรรณานุกรม :
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา , จินตนา บุญบงการ , พรรณิภา รอดวรรณะ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . (2548). การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา , จินตนา บุญบงการ , พรรณิภา รอดวรรณะ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . 2548. "การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา , จินตนา บุญบงการ , พรรณิภา รอดวรรณะ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . "การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา , จินตนา บุญบงการ , พรรณิภา รอดวรรณะ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.