ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
นักวิจัย : ทวีป ศิริรัศมี
คำค้น : การถ่ายทอดเทคโนโลยี , การสัมมนา , ฝึกอบรม , อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4550022 , http://research.trf.or.th/node/3492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ "การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับ" เป็นโครงการย่อยของโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอัญมณีเพื่อ การส่งออกภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2-03 หมายเลข(ID) 701.9 ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่ได้จากโครงการย่อยที่ 701.1-701.8 ของโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอัญมณีเพื่อ การส่งออก ซึ่งประกอบด้วย 701.1 การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซฟไฟร์ 701.2 การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาพลอยเนื้ออ่อน 701.3 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเลเซอร์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 701.4 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริง 701.5 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ 701.6 การพัฒนาและผลิตโลหะผสมสำเร็จรูปที่ใช้ประกอบอัญมณี 701.7 การปรับปรุงคุณภาพเงินสเตอร์ลิงโดยการเติมธาตุซิลิคอน 701.8 การปรับปรุงคุณภาพทางกลด้วยการเติมธาตุไททาเนียมและทูเลียมในทอง 23 กะรัตขึ้นไป และจัดสัมมนา ฝึกอบรมในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเข้าโรงงานของผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้าช่าง ผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ที่สนใจ โดยสรุปแล้ว โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 423 คน จากเป้าหมาย 400 คน และมีบริษัทที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 115 ราย จากเป้าหมาย 72 ราย จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดปัญหาในเรื่องของการต้องรอผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการย่อยที่ 701.1-701.8 จึงจะจัดสัมมนา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ แต่โครงการส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2547 ทำให้ในช่วงแรกไม่สามารถจัดประชุมได้ แต่ในที่สุดแล้ว โครงการทั้งหมดก็เสร็จทันที่จะถ่ายโอนความรู้ได้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547

บรรณานุกรม :
ทวีป ศิริรัศมี . (2548). การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทวีป ศิริรัศมี . 2548. "การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทวีป ศิริรัศมี . "การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ทวีป ศิริรัศมี . การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.