ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ , อารี วิบูลย์พงศ์ , สุขุม พันธุ์ณรงค์ , ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , วัชรี พฤกษิกานนท์ , ศศิเพ็ญ พวงสายใจ , ไพรัช กาญจนการุณ , ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ , นัทธมน ธีระกุล , นิสิต พันธมิตร , ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , ปัทมา ฉิมพาลี , ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ , พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , พิมลพรรณ บุญยะเสนา , ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ , กันต์สินี กันทะวงศ์วาร , กาญจนา โชคถาวร , คมสัน สุริยะ
คำค้น : ให้เกิดลำดับชั้น , อุตสาหกรรมหลัก , สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน , วิสาหกิจชุมชน , รากหญ้า , ความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบ , การแข่งขัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ กลุ่มธุรกิจชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 64 กลุ่ม ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่หากนำมาต่อยอดหรือผสมผสานหรือออกแบบพัฒนาต่อแล้วจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกัน (Local Link)

บรรณานุกรม :
สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ , อารี วิบูลย์พงศ์ , สุขุม พันธุ์ณรงค์ , ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , วัชรี พฤกษิกานนท์ , ศศิเพ็ญ พวงสายใจ , ไพรัช กาญจนการุณ , ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ , นัทธมน ธีระกุล , นิสิต พันธมิตร , ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , ปัทมา ฉิมพาลี , ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ , พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , พิมลพรรณ บุญยะเสนา , ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ , กันต์สินี กันทะวงศ์วาร , กาญจนา โชคถาวร , คมสัน สุริยะ . (2550). การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ , อารี วิบูลย์พงศ์ , สุขุม พันธุ์ณรงค์ , ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , วัชรี พฤกษิกานนท์ , ศศิเพ็ญ พวงสายใจ , ไพรัช กาญจนการุณ , ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ , นัทธมน ธีระกุล , นิสิต พันธมิตร , ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , ปัทมา ฉิมพาลี , ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ , พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , พิมลพรรณ บุญยะเสนา , ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ , กันต์สินี กันทะวงศ์วาร , กาญจนา โชคถาวร , คมสัน สุริยะ . 2550. "การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ , อารี วิบูลย์พงศ์ , สุขุม พันธุ์ณรงค์ , ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , วัชรี พฤกษิกานนท์ , ศศิเพ็ญ พวงสายใจ , ไพรัช กาญจนการุณ , ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ , นัทธมน ธีระกุล , นิสิต พันธมิตร , ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , ปัทมา ฉิมพาลี , ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ , พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , พิมลพรรณ บุญยะเสนา , ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ , กันต์สินี กันทะวงศ์วาร , กาญจนา โชคถาวร , คมสัน สุริยะ . "การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ , อารี วิบูลย์พงศ์ , สุขุม พันธุ์ณรงค์ , ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , วัชรี พฤกษิกานนท์ , ศศิเพ็ญ พวงสายใจ , ไพรัช กาญจนการุณ , ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ , นัทธมน ธีระกุล , นิสิต พันธมิตร , ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ , ประเสริฐ ไชยทิพย์ , ปัทมา ฉิมพาลี , ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ , พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , พิมลพรรณ บุญยะเสนา , ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ , กันต์สินี กันทะวงศ์วาร , กาญจนา โชคถาวร , คมสัน สุริยะ . การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.