ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย
นักวิจัย : กังวาน ธรรมแสง
คำค้น : พืชอาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4220009 , http://research.trf.or.th/node/3382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย “การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน เพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางใน ประเทศไทย” ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงเดือน มีนาคม 2544 เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการ : อาหารและโภชนะศาสตร์โคนมคือเพื่อให้ได้สูตรอาหารรวม (complete diet) ที่มี ประสิทธิภาพสำหรับโครีดนมในประเทศไทย พบว่า ได้คำแนะนำการประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลาง กล่าวโดยสรุปคือถ้าใช้อาหาร หยาบคุณภาพดีจะสามารถลดปริมาณการใช้อาหารข้นลงได้มาก และเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์จำเพาะของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ ทราบถึงส่วนประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าจาร์ราดิจิท และหญ้าพาสพาลัมอุบล อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาบางประการคือ ไม่สามารถคำนวณค่าการย่อยได้ของหญ้าบางชนิดที่ตัดเมื่ออายุ 45 และ/หรือ 60 วัน ที่มีการเสริมกากถั่วเหลือง ทั้งนี้เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาร่วม (associative effects) ระหว่างอาหาร ซึ่งผิดไปจากข้อกำหนด (assumption) ของการคำนวณโดย วิธี By different method สำหรับการประเมินคุณค่าของอาหารด้วยวิธีการย่อยในถุงไนล่อน และการผลิตก๊าซ ได้ค่าที่ต่ำกว่าค่าสังเกต (underestimate) จากที่ได้จากการทดลองในตัวสัตว์ ทราบการตอบสนองการให้ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบทางเคมีในน้ำนมของโคนมที่ได้รับหญ้าพาสพาลัมอุบลเป็นอาหารหยาบหลักพบว่า โครีดนมที่ให้น้ำนมระดับปานกลาง (น้ำนม 10-15 กก. ต่อวัน) ของประเทศไทย มีความต้องการพลังงาน (TDN) โปรตีน (CP) เยื่อใย CF, NDF และ ADF ขั้นต่ำเท่ากับคำแนะนำจาก NRC (1988) ดังนั้นจึงสามารถใช้ข้อมูลจาก NRC ได้เลย อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มประมาณการกินอาหารของโคขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ปริมาณโภชนะสุทธิที่สัตว์ได้รับต่อวันยังคงเท่าเดิม ในการนำส่วนประกอบทางเคมีในอาหารไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ทางเคมีในน้ำนม โดยหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation, r) ค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชั่น (regression coefficient, b) และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, R2) พบว่า ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันต่ำ และค่าที่ได้ไม่แสดงนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวอย่างที่นำมา วิเคราะห์มีจำนวนน้อยเกินไป อีกทั้งงานทดลองครั้งนี้ไม่ได้ผันแปรระดับของส่วนประกอบทางเคมีในอาหารแต่มุ่งเน้นที่การผันแปรระดับพลังงานและ โปรตีนในอาหาร เพื่อประเมินถึงความต้องการพลังงานและโปรตีนของโคนม เป็นประเด็นหลัก โครงการฯ ได้สนับสนุนให้บุคคลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คนคือ นายกังวาน ธรรมแสง และระดับปริญญาโท 1 คน คือ น.ส.พวน ทัศนพงษ์ ซึ่งทั้งสองสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมีผลงานวิจัยนำเสนอและตีพิมพ์จำนวน 3 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการ “From Grass to Milk” ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2544

บรรณานุกรม :
กังวาน ธรรมแสง . (2550). การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กังวาน ธรรมแสง . 2550. "การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กังวาน ธรรมแสง . "การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
กังวาน ธรรมแสง . การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.