ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิจัย : สุมาลี สันติพลวุฒิ , ยืน ภู่วรวรรณ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จารึก สิงหปรีชา , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , สมหมาย อุดมวิทิต , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สมชาย นำประเสริฐชัย , นงนุช อังยุรีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630618000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี สันติพลวุฒิ , ยืน ภู่วรวรรณ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จารึก สิงหปรีชา , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , สมหมาย อุดมวิทิต , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สมชาย นำประเสริฐชัย , นงนุช อังยุรีกุล . (2549). โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , ยืน ภู่วรวรรณ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จารึก สิงหปรีชา , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , สมหมาย อุดมวิทิต , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สมชาย นำประเสริฐชัย , นงนุช อังยุรีกุล . 2549. "โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , ยืน ภู่วรวรรณ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จารึก สิงหปรีชา , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , สมหมาย อุดมวิทิต , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สมชาย นำประเสริฐชัย , นงนุช อังยุรีกุล . "โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , ยืน ภู่วรวรรณ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , ศุภชาติ สุขารมณ์ , จารึก สิงหปรีชา , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , สมหมาย อุดมวิทิต , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สมชาย นำประเสริฐชัย , นงนุช อังยุรีกุล . โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.