ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
นักวิจัย : ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช
คำค้น : องค์กรเครือข่ายภาค , พฤติกรรมทางการเมือง , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจากพื้นที่ 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 24 องค์กร

บรรณานุกรม :
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . (2549). พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . 2549. "พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . "พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.