ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น
นักวิจัย : บรรเจิด สิงคะเนติ , นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ , สมชัย วัฒนการุณ , อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล
คำค้น : ทางราชการ , รักษาความลับ , ความเห็นทางวิชาการ , ดำเนิน , ข้อมูลข่าวสาร , การปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น , การปฏิบัติงานตามระเบียบว่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาถึงข้อปัญหาการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านความเข้าใจในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานและเนื้อหาของการปฏิบัติงาน 2. ศึกษาแนวทางปฏิบัติในเรื่องการรักษาความลับของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนตามระเบียบว่าด้วย ฯลฯ

บรรณานุกรม :
บรรเจิด สิงคะเนติ , นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ , สมชัย วัฒนการุณ , อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล . (). โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บรรเจิด สิงคะเนติ , นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ , สมชัย วัฒนการุณ , อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล . . "โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บรรเจิด สิงคะเนติ , นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ , สมชัย วัฒนการุณ , อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล . "โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
บรรเจิด สิงคะเนติ , นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ , สมชัย วัฒนการุณ , อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล . โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .