ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
นักวิจัย : สุมาลี สันติพลวุฒิ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , โสมสกาว เพชรานนท์ , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , รสดา เวษฎาพันธุ์ , สมหมาย อุดมวิทิต , ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , นงนุช อังยุรีกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สยุมพร โยธาสมุทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630623000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี สันติพลวุฒิ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , โสมสกาว เพชรานนท์ , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , รสดา เวษฎาพันธุ์ , สมหมาย อุดมวิทิต , ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , นงนุช อังยุรีกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สยุมพร โยธาสมุทร . (2549). โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , โสมสกาว เพชรานนท์ , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , รสดา เวษฎาพันธุ์ , สมหมาย อุดมวิทิต , ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , นงนุช อังยุรีกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สยุมพร โยธาสมุทร . 2549. "โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , โสมสกาว เพชรานนท์ , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , รสดา เวษฎาพันธุ์ , สมหมาย อุดมวิทิต , ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , นงนุช อังยุรีกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สยุมพร โยธาสมุทร . "โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
สุมาลี สันติพลวุฒิ , จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ , โสมสกาว เพชรานนท์ , บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , รสดา เวษฎาพันธุ์ , สมหมาย อุดมวิทิต , ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร , นงนุช อังยุรีกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สยุมพร โยธาสมุทร . โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.