ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : องอาจ เลาหวินิจ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , วัลลภา อรุณไพโรจน์ , มยุวา อารีกิจเสรี , เจนนุช ว่องธวัชชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430006000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
องอาจ เลาหวินิจ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , วัลลภา อรุณไพโรจน์ , มยุวา อารีกิจเสรี , เจนนุช ว่องธวัชชัย . (2547). มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
องอาจ เลาหวินิจ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , วัลลภา อรุณไพโรจน์ , มยุวา อารีกิจเสรี , เจนนุช ว่องธวัชชัย . 2547. "มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
องอาจ เลาหวินิจ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , วัลลภา อรุณไพโรจน์ , มยุวา อารีกิจเสรี , เจนนุช ว่องธวัชชัย . "มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
องอาจ เลาหวินิจ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , วัลลภา อรุณไพโรจน์ , มยุวา อารีกิจเสรี , เจนนุช ว่องธวัชชัย . มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.