ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า
นักวิจัย : สุภักตร์ ปัญญา , รังสิมา อัมพวัน , ปวีณา นวมเจริญ , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , วรางคณา สงวนพงษ์ , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คำค้น : การเจริญเติบโต , การให้ผลผลิต , คุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทราย , เชิงการค้า , ส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทราย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14820
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เน้นศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของบุกเนื้อทราย (บุกไข่) โดยการปลูกต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บรรณานุกรม :
สุภักตร์ ปัญญา , รังสิมา อัมพวัน , ปวีณา นวมเจริญ , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , วรางคณา สงวนพงษ์ , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . (). การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภักตร์ ปัญญา , รังสิมา อัมพวัน , ปวีณา นวมเจริญ , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , วรางคณา สงวนพงษ์ , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . . "การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภักตร์ ปัญญา , รังสิมา อัมพวัน , ปวีณา นวมเจริญ , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , วรางคณา สงวนพงษ์ , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . "การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุภักตร์ ปัญญา , รังสิมา อัมพวัน , ปวีณา นวมเจริญ , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , วรางคณา สงวนพงษ์ , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .