ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย
นักวิจัย : โอรส รักชาติ , กณิตา ธนเจริญชณภาส
คำค้น : กระทบ , สารอาหาร , ระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้น , ประเทศไทย , บรรยากาศต่ออัตราผลผลิต , ถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12986
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นำคุณลักษณะการตอบสนองของถั่วเหลืองต่อก๊าซโอโซนเพื่อตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ของระดับโอโซนและผลกระทบต่อถั่วเหลืองในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
โอรส รักชาติ , กณิตา ธนเจริญชณภาส . (2551). การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โอรส รักชาติ , กณิตา ธนเจริญชณภาส . 2551. "การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โอรส รักชาติ , กณิตา ธนเจริญชณภาส . "การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
โอรส รักชาติ , กณิตา ธนเจริญชณภาส . การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.