ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)
นักวิจัย : สนั่น จอกลอย , บรรยง ทุมแสน , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , วิริยะ ลิมปินันทน์
คำค้น : ผลตกค้าง , ไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม , อ้อยตอที่ , ถั่วอื่นบาง , ถั่วลิสง , การตรึงไนโตรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11360
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองนี้มีการเพิ่มจำนวนทรีทเมนต์ขึ้นเพื่อศึกษาผลของการจัดการซาก (นำซากอ้อยออกจากแปลงและนำซากอ้อยคืนสู่แปลงเพิ่มขึ้น) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ

บรรณานุกรม :
สนั่น จอกลอย , บรรยง ทุมแสน , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , วิริยะ ลิมปินันทน์ . (2547). การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สนั่น จอกลอย , บรรยง ทุมแสน , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , วิริยะ ลิมปินันทน์ . 2547. "การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สนั่น จอกลอย , บรรยง ทุมแสน , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , วิริยะ ลิมปินันทน์ . "การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
สนั่น จอกลอย , บรรยง ทุมแสน , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , วิริยะ ลิมปินันทน์ . การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.