ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ)
นักวิจัย : วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร
คำค้น : ทางนิเวศวิทยา , ทางกายภาพ , Penaeus , กุ้งกุลาดำ , monodon , Fabricius
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9248
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . (2534). ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . 2534. "ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . "ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
วิภูษิต มัณฑะจิตร , สมถวิล จริตควร . ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.