ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พงษ์เดช สารการ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์
คำค้น : จังหวัดขอนแก่น , พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ , อำเภอภูเวียง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน ในตำบลทุ่งชมพู โดยการประยุกต์ใช้การระดมพลังทางสังคม ในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พงษ์เดช สารการ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . (2551). การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พงษ์เดช สารการ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . 2551. "การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พงษ์เดช สารการ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . "การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พงษ์เดช สารการ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.