ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
นักวิจัย : สุวิมล ทรัพย์วโรบล , สุพัตรา พรชัยสกุลดี , สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา , สุพรรณ สุขอรุณ , สมนึก กุลสถิตพร , วาริน แสงกิติโกมล , ปราณีต เพ็ญศรี , รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี , วนิดา นพพรพันธุ์ , ประวิตร เจนวรรธนะกุล , เขมาภรณ์ บุญบำรุง , จงจิตร อังคทะวานิช , ทิพยเนตร อริยปิติพันธุ์ , วินัย ดะห์ลัน
คำค้น : เสริมสุขภาพ , พัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3954
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดำเนินการโดยใช้ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาทดลอง

บรรณานุกรม :