ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
นักวิจัย : สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , พนิดา วาราชนนท์ , กิตติยา สีอ่อน
คำค้น : ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล , วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ , การประกันคุณภาพ , กรมแพทย์ทหารเรือ , กองทัพเรือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้แก่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 42 คน

บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , พนิดา วาราชนนท์ , กิตติยา สีอ่อน . (2548). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , พนิดา วาราชนนท์ , กิตติยา สีอ่อน . 2548. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , พนิดา วาราชนนท์ , กิตติยา สีอ่อน . "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , พนิดา วาราชนนท์ , กิตติยา สีอ่อน . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.