ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์
คำค้น : อำเภอภูเวียง , การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ , พฤติกรรมสุขภาพ , จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การระดมพลังทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน บ้านหัวยขี้หนู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . (2550). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . 2550. "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.