ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน
นักวิจัย : พรสุดา บ่มไล่ , นันทกาญจน์ มุรศิต
คำค้น : ลิเที่ยมแทนทาเลต , เซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่ว , โซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษา กระบวนการเตรียมและสมบัติของวัสดุพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่ว เป็นตัวประกอบในระบบที่มี (Na0.5K0.5)NbO3-LiTaO3 เป็นฐาน โดยได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทำการเตรียมและตรวจสอบเซรามิกที่มี (Na0.5K0.5)NbO3-LiTaO3

บรรณานุกรม :
พรสุดา บ่มไล่ , นันทกาญจน์ มุรศิต . (2552). การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรสุดา บ่มไล่ , นันทกาญจน์ มุรศิต . 2552. "การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรสุดา บ่มไล่ , นันทกาญจน์ มุรศิต . "การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
พรสุดา บ่มไล่ , นันทกาญจน์ มุรศิต . การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.