ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : ประพิธาร์ ธนารักษ์ , กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ , ภาคเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/649
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสำรวจศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ใช้งาน ภายใต้โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกิดความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

บรรณานุกรม :
ประพิธาร์ ธนารักษ์ , กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2550). การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพิธาร์ ธนารักษ์ , กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2550. "การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพิธาร์ ธนารักษ์ , กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . "การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ประพิธาร์ ธนารักษ์ , กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , นิพนธ์ เกตุจ้อย . การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.