ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
นักวิจัย : อัชฌา อระวีพร
คำค้น : อาชีพ , หลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อ , ประยุกต์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/470
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ทำการสำรวจข้อูลจาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือโดยกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาสถิติประยุกต์และสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครของปีการศึกษา 2542-2544 จำนวน 5 สถาบัน

บรรณานุกรม :
อัชฌา อระวีพร . (2546). การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา อระวีพร . 2546. "การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา อระวีพร . "การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
อัชฌา อระวีพร . การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.