ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข , [Unit Cost of Public Health Centres]
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Viroj Tangchroensathien , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา , ประภาพรรณ คำคม
คำค้น : การประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข , เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข , ต้นทุน , ศูนย์บริการสาธารณสุข , กรุงเทพมหานคร -- ต้นทุนต่อหน่วยบริการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : hs0121 , http://hdl.handle.net/11228/1963 , W84 ว237ร 2538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประมาณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 60 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2537 ในการศึกษานี้ต้นทุนหมายถึง ต้นทุนการดำเนินการได้แก่ ค่าแรงและค่าวัสดุ โดยที่ไม่นำเอาค่าเสื่อมราคาของคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมารวมด้วย วิธีการศึกษาประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ระบบข้อมูลทางการเงินของศูนย์บริการสาธารณสุขและกองต่างๆที่สนับสนุนการจัดบริการในสำนักอนามัย การเก็บข้อมูลต้นทุนค่าแรงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การเก็บข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุโดยตรงและโดยอ้อม ศึกษาการใช้เวลาของบุคลากรทุกประเภทในศูนย์ฯตัวอย่าง 6 แห่ง การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้วิธีการประมาณการต้นทุนไปยังกิจกรรมโดยตรง(direct allocation) โดยไม่ได้ตั้งหน่วยต้นทุน (cost centre approach) การประมาณการต้นทุนต่อหน่วยมีขั้นตอนสำคัญ และอาศัยเกณฑ์ในการกระจายต้นทุนดังต่อไปนี้คือค่าแรงตรงใช้ร้อยละการใช้เวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆของบุคลากรประเภทต่างๆสำหรับทั้ง 29 กิจกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุนค่าแรงตรงของบุคลากรแต่ละประเภทไปยังกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ยังแยกรายละเอียดเป็นเกณฑ์ 4 แบบ เพื่อให้เหมาะสมกับศูนย์ที่ให้บริการแตกต่างกัน กล่าวคือ ศูนย์ฯที่มีหรือไม่มีบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน และบำบัดยาเสพติดอาศัยผลการจัดสรรค่าแรงตรงไปสู่กิจกรรมทั้ง 29 กิจกรรมในแต่ละศูนย์นั้น เป็นเกณฑ์ในการกระจายต้นทุนค่าแรงอ้อม ซึ่งเป็นค่าแรงที่มาจากกองต่างๆในสำนักอนามัย ซึ่งรับผิดชอบแผนงานโครงการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขอาศัยเกณฑ์ต่างๆที่เหมาะสมในการจัดสรรต้นทุนค่าวัสดุตรงของศูนย์บริการสาธารณสุข และวัสดุอ้อมซึ่งมาจากกองต่างๆในสำนักอนามัยซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข เมื่อได้ต้นทุนค่าแรงตรง ต้นทุนค่าแรงอ้อม และต้นทุนค่าวัสดุ รายกิจกรรมของแต่ละศูนย์ฯแล้ว จึงได้นำมารวมกันและหารด้วยปริมาณบริการ จำได้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมรายศูนย์ฯ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Viroj Tangchroensathien , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา , ประภาพรรณ คำคม . (2538). ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Viroj Tangchroensathien , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา , ประภาพรรณ คำคม . 2538. "ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Viroj Tangchroensathien , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา , ประภาพรรณ คำคม . "ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538. Print.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Viroj Tangchroensathien , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา , ประภาพรรณ คำคม . ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2538.