ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน , Health Policy Process and Success in Expanding the Health Benefit Package of Universal Coverage Scheme: A Case of Liver Transplantation in Children with Biliary Atresia
นักวิจัย : วราภรณ์ สุวรรณเวลา , คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร , วลัยพร พัชรนฤมล , เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ , กุมารี พัชนี , จเด็จ ธรรมธัชอารี , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Waraporn Suwanwela , Kanitsorn Sumriddetchkajorn , Walaiporn Patcharanarumol , Yaowaluk Wanwong , Kumaree Pachanee , Jadej Thammatach-aree , Viroj Tangcharoensathien
คำค้น : ตับ--การปลูกถ่าย , หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) : 257-267 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สิทธิประโยชน์บริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมบริการอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม มีบริการบางอย่างที่ไม่ครอบคลุม (negative list) ซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นหนึ่งในรายการที่ไม่ครอบคลุมในสิทธิประโยชน์และเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งการปลูกถ่ายตับในเด็กด้วย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การปลูกถ่ายตับในเด็กได้รับการอนุมัติให้บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ผู้ให้บริการ และนักวิชาการ จนนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ประกอบด้วย การประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ ความคุ้มค่าในการลงทุน การคาดการณ์งบประมาณระยะยาว และความพร้อมของระบบบริการที่จะรองรับการจัดบริการดังกล่าว บทความนี้กล่าวถึงกระบวนการนโยบายด้านสุขภาพ (health policy process) ในการเพิ่มบริการการรักษาโรคที่พบน้อยและมีค่าใช้จ่ายสูงเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่จำเป็นและปกป้องครัวเรือนมิให้ล้มละลายจากภาระค่ารักษาพยาบาล ภายใต้เงื่อนไขบริการสุขภาพที่รัฐสามารถจ่ายได้และมีความคุ้มค่าในการลงทุน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และตอบโจทย์ตามเกณฑ์การลงทุนด้านสุขภาพของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Health benefit under the Universal Coverage Scheme (UCS) in Thailand is a comprehensive health package, with a few services on the negative list; for example, organ transplantation including liver transplantation in children with biliary atresia. Since 2011, liver transplantation in children with biliary atresia has been approved for UCS’s health benefit package. All key actors involved in the health policy process of this new approval including beneficiaries, health care providers, professional, and academics. This decision making is an example of evidence-informed health policy explicitly including health need analysis, cost-utility analysis, long term budget projection, and readiness of service delivery system. As providing access to effective health care services when needed and protecting household from catastrophic illness expenditure are key functions of public health insurance and UCS. This article illustrated the health policy process of including the rare disease with high cost care (a case of liver transplantation in children) into the health benefit package under UCS considering the threshold for affordable and worth investment. Besides, critical success factors for the process of evidence-informed health policy and enabling factors for moving health policy into implementation were discussed in this paper.

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ สุวรรณเวลา , คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร , วลัยพร พัชรนฤมล , เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ , กุมารี พัชนี , จเด็จ ธรรมธัชอารี , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Waraporn Suwanwela , Kanitsorn Sumriddetchkajorn , Walaiporn Patcharanarumol , Yaowaluk Wanwong , Kumaree Pachanee , Jadej Thammatach-aree , Viroj Tangcharoensathien . (2560). กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วราภรณ์ สุวรรณเวลา , คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร , วลัยพร พัชรนฤมล , เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ , กุมารี พัชนี , จเด็จ ธรรมธัชอารี , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Waraporn Suwanwela , Kanitsorn Sumriddetchkajorn , Walaiporn Patcharanarumol , Yaowaluk Wanwong , Kumaree Pachanee , Jadej Thammatach-aree , Viroj Tangcharoensathien . 2560. "กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วราภรณ์ สุวรรณเวลา , คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร , วลัยพร พัชรนฤมล , เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ , กุมารี พัชนี , จเด็จ ธรรมธัชอารี , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Waraporn Suwanwela , Kanitsorn Sumriddetchkajorn , Walaiporn Patcharanarumol , Yaowaluk Wanwong , Kumaree Pachanee , Jadej Thammatach-aree , Viroj Tangcharoensathien . "กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560. Print.
วราภรณ์ สุวรรณเวลา , คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร , วลัยพร พัชรนฤมล , เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ , กุมารี พัชนี , จเด็จ ธรรมธัชอารี , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Waraporn Suwanwela , Kanitsorn Sumriddetchkajorn , Walaiporn Patcharanarumol , Yaowaluk Wanwong , Kumaree Pachanee , Jadej Thammatach-aree , Viroj Tangcharoensathien . กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2560.