ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน , HSRI Annual Report 2017
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute
คำค้น : รายงานประจำปี , Annual report , ระบบสุขภาพ , Health system
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของประเทศ อาทิเช่น การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และผลักดันการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วยมิติด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในปี 2560 สวรส. ได้ดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ คือ 1) การปฏิรูปทิศทางการวิจัยเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ 2) การบูรณาการบริหารทุนวิจัยกับหน่วยวิจัยสำคัญของประเทศ 3) เป็นองค์กรนำที่ดำเนินงานด้านการวิจัย ในประเด็น Migrant Health และ Antimicrobial Resistance 4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และ 5) การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย นอกจากนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา สวรส. สนับสนุนงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ อาทิเช่น การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว การพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย การพัฒนาชุดตรวจโรคสมองเสื่อม เป็นต้น อีกทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ นโยบาย ชุมชน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการตามสถานการณ์และบริบทของประเทศในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . (2561). รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . 2561. "รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . "รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561. Print.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2561.