ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู , A Synthesis of International Experience on Community Health Care Financing
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawats
คำค้น : Community Health Servies , Financing, Health , เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข , ระบบบริการสุขภาพ , การบริการสาธารณสุข , การคลังระดับชุมชน , บริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : hs0696 , hs0696 , http://hdl.handle.net/11228/1665 , W74 ส619ร 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ :แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศวัตถุประสงค์หลักของการคลังระดับชุมชน เพื่อบริการสุขภาพส่วนใหญ่เพื่อระดมทรัพยากรเพิ่มให้กับระบบบริการสาธารณสุขโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบมิใช่เป้าประสงค์หลัก รูปแบบการระดมทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อการจัดบริการสุขภาพนั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งการจัดเก็บค่าบริการส่วนบุคคลและการจำหน่ายยา การจ่ายล่วงหน้าในลักษณะปัจเจกชนหรือกลุ่มสำหรับการรับบริการ การหารายได้ของกลุ่ม และรูปแบบการระดมทุนอื่นๆ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน สำหรับวิวัฒนาการและการริเริ่มของโครงการอาจเกิดขึ้นจากการผลักดันของหน่วยงาน รัฐ องค์กรเอกชน หรือชุมชนเอง การที่ชุมชนจะมีบทบาทมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐในการสนับสนุนลักษณะของชุมชนและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตของโครงการการครอบคลุมเฉพาะบริการสุขภาพอย่างเดียว เช่น กองทุนยา การจัดบริการปฐมภูมิในชุมชน หรือบริการในสถานพยาบาลที่อยู่ในชุมชน จนไปถึงบริการในโรงพยาบาล สำหรับโครงการบางแห่งจะครอบคลุมกิจกรรมด้านอื่นด้วยนอกจากบริการสุขภาพ เช่น กิจกรรมในการสร้างรายได้ให้กับกองทุนหรือสมาชิกเอง กิจกรรมในการ อบรม และการพัฒนาอื่นๆ โครงการที่มีความมั่นคงยั่งยืนส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมที่ครอบคลุมอื่นๆ ด้วย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawats . (2542). การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawats . 2542. "การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawats . "การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawats . การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2542.