ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576 , Thailand Future Health System in 2033
นักวิจัย : อินทิรา ยมาภัย , Inthira Yamabhai , สุธาสินี คำหลวง , Suthasinee Kumluang , ชุติมา คำดี , Chutima Kumdee , ศิตาพร ยังคง , Sitaporn Youngkong , ทรงยศ พิลาสันต์ , Songyot Pilasant , พิศพรรณ วีระยิ่งยง , Pitsaphun Werayingyong , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sripen Tantivess , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , Yot Teerawattananon
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , ระบบสุขภาพ , นโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) : 201-214 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการคาดการณ์อนาคตของประเทศเพื่อให้ทราบสถานการณ์สำคัญที่ต้องเผชิญในอนาคตและรับมือหรือใช้ประโยชน์จากปัจจัยเหล่านั้น การกำหนดเป้าหมายหรือภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เนื่องจากจะนำมาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม นักวิจัยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมและจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในระบบสุขภาพรวมทั้งสิ้น 121 คน เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของปัจจัยเหล่านั้นในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาพอนาคตของระบบสุขภาพตามกระแส (ระบบสุขภาพที่ปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน) และภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า อนาคตระบบสุขภาพตามกระแสเป็นระบบสุขภาพที่เน้นการตั้งรับ เน้นการรักษา ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นหลักและมีการรวมศูนย์ ในขณะที่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์เป็นระบบสุขภาพที่เน้นการป้องกันและนำเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการสุขภาพของตนเอง ตลอดจนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์นี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางในการสนับสนุนงานวิจัยต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Thai health system is currently affected by constantly changing environmental factors. Forecasting the future of the country is essential for preparing the future health systems. Defining future preferable health systems is an important first step of country’s future health system developments, which later would deliver efficient resource allocation and maximize social utility. Literature review and expert consultation meetings were conducted. There were 18 meetings held with a total of 121 experts or well-known people to define what are the preferable health systems in 2033, compared with the status quo scenario. The status quo scenario is the passive health systems, focusing on treatment, using human resources and being centralized. While the preferable health systems would emphasize on health promotion, make high use of information technology and promote community to be able to manage and cope with health problems in own environment with high health literacy level. In conclusion, the preferable health systems can guide future directions or priorities to support future health research.

บรรณานุกรม :