ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535
นักวิจัย : นฤมล ศิลารักษ์ , ยงยุทธ ขจรธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4/2539 : p249-257 , http://hdl.handle.net/11228/1067 , JV4N4-2 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวโน้มของอัตราการตายของคนไทยในภาพรวมค่อนข้างคงที่ โดยมีแนวโน้มเลวลงเล็กน้อยนับจาก พ.ศ.2528 เป็นต้นมา โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 14-39 ปี ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยมีสาเหตุสำคัญคืออุบัติเหตุโดยเฉพาะจากการขนส่ง และจากมะเร็ง ซึ่งข้อมูลจากอัตราการตายอย่างหยาบ (crude death rate) ไม่สามารถแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้ชัดเจนพอ เพราะไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร

บรรณานุกรม :
นฤมล ศิลารักษ์ , ยงยุทธ ขจรธรรม . (2551). การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นฤมล ศิลารักษ์ , ยงยุทธ ขจรธรรม . 2551. "การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นฤมล ศิลารักษ์ , ยงยุทธ ขจรธรรม . "การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
นฤมล ศิลารักษ์ , ยงยุทธ ขจรธรรม . การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.