ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
นักวิจัย : อุษาวดี มาลีวงศ์ , ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล , ประสบอร รินทอง , ชุติมา อรรคลีพันธุ์
คำค้น : ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems) , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , การวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : นักวิชาการอิสระ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ , สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1819 , http://hdl.handle.net/11228/3258 , W20.5 อ864ก 2554 , 53-051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสาธารณสุข นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับกลุ่มโรคตามอุบัติการณ์ของประเทศไทย 3 กลุ่มหลัก รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพและจุดอ่อน-จุดแข็งของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย 5 กลุ่มประกอบด้วย ยาแผนปัจจุบันและเภสัชเคมีภัณฑ์ ยาจากสมุนไพรและยาแผนโบราณ ยาจากชีววัตถุและวัคซีนชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ดำเนินการวิจัยโดยการสืบค้นอย่างเป็นระบบงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา จำนวน 28 ท่าน และการประชุมระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 ท่าน เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
อุษาวดี มาลีวงศ์ , ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล , ประสบอร รินทอง , ชุติมา อรรคลีพันธุ์ . (2554). การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อุษาวดี มาลีวงศ์ , ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล , ประสบอร รินทอง , ชุติมา อรรคลีพันธุ์ . 2554. "การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อุษาวดี มาลีวงศ์ , ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล , ประสบอร รินทอง , ชุติมา อรรคลีพันธุ์ . "การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
อุษาวดี มาลีวงศ์ , ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล , ประสบอร รินทอง , ชุติมา อรรคลีพันธุ์ . การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.